فروکــــروم پر کربن

فروکروم آلیاژآهن¬ وکروم بامقدار ۵۰ تا ۷۰ درصد وزنی کروم است .این آلیاژ به روش احـیا با کربن¬ ودرکوره های قوس الکتریکی تولید می گردد.ازکشورهای به نام تولید کننده ی این محصول می توان به آفریقای جنوبی– هند وقزاقستان اشاره کرد.بیشترین استفاده ازفروکروم درفولاد های زنگ نزن بخصوص گرید های حاوی ۱۲ تا۲۰درصد کروم است که این مقدار مصرف بیشتر از ۸۰ درصد میزان کل تولید فروکروم در جهان است.لازم به ذکراست با افزودن این مقداراز فروکروم دو خصوصیت : جلوگیری از اکسیداسیون و ایجاد خاصیت نسوزندگی ایجاد خواهد کرد.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

(Ferro chrome (HIGH CARBON

(Ferro chrome (LOW CARBON